NB: De NVAG is evenals de VAGZ en VIA in liquidatie na hun onderlinge fusie op 18 april 2018 tot Vereniging Artsen Volksgezondheid.

 

Donderdag 16 mei 2019: VAV-nascholing: Transgenderzorg, Op weg naar een nieuw zorglandschap? 

Transgender is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor mensen bij wie het geboortegeslacht, de genderidentiteit en de gender expressie niet overeenkomen. In Nederland zijn naar schatting ongeveer 30.000 tot 70.000 transgenders.

Tijdens de nascholingsmiddag zal toegelicht worden hoe de multidisciplinaire zorg in het Amsterdam UMC is georganiseerd. Mw. Wensing-Kruger zal hierop ingaan. 

Omdat de wachtlijsten langer worden moeten we mogelijk naar een andere organisatie van deze zorg. Prof. Noordam zal aandacht besteden aan de mogelijkheden van een nieuw zorglandschap. Daarnaast komen in zijn presentatie de diverse somatische behandelingen aan bod.    

Na overleg met het ministerie van VWS heeft Zorgverzekeraars Nederland adviesbureau Zorgvuldig Advies aangewezen als Kwartiermaker met de opdracht te zorgen voor een beleidsadvies ten behoeve van de zorginkoop 2019 en daarnaast een plan voor de netwerkzorg en voor de organisatie van toekomstbestendige transgenderzorg. Michiel Verkoulen van Zorgvuldig Advies gaat ons meenemen in dit advies.

In de discussie, tot slot, bespreken we de kansen maar ook risico’s van een nieuw zorglandschap. 

De locatie is: Churchillaan 11, 12e etage, Utrecht.

Let op: het is een andere locatie dan waar de nascholingen meestal zijn!

Accreditatie is aangevraagd. 

Meer informatie staat in de uitnodiging

 

Welkom alle leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid

De oprichting van onze nieuwe vereniging is een feit, en daarmee zijn meteen ook onze “oude” verenigingen NVAG, VAGZ en VIA ontbonden. Namens de besturen van de oude verenigingen en het bestuur van de nieuwe vereniging heet ik allen van harte welkom als lid van de VAV en feliciteer ik iedereen van harte daarmee. Op 9 mei aanstaande is, na afloop van de nascholing, de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. U bent daar van harte welkom; na afloop van de vergadering bieden we u een drankje aan om de oprichting te vieren.

We gaan natuurlijk ook een nieuw logo en een nieuwe website laten ontwikkelen, en er komt zes keer per jaar een Nieuwsbrief. Omdat het maken van een nieuwe website tijd kost, gaan we voorlopig door met de websites van VAGZ, VIA en NVAG. Voorlopig bevatten de oude websites gezamenlijk het nieuws, het rooster van nascholingen en andere relevante berichten. Als u het niet op de ene site kunt vinden, zoek dan in de andere sites:

www.nvag.nl
www.vagz.nl
vianieuws.nl

Het email-adres van de Vereniging Artsen Volksgezondheid is: mailto:secretariaat@vavolksgezondheid.nl

Het bureau van de vereniging is gevestigd op Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 GV Utrecht, tel 030-3035584

Privacybeleid van de VAV

 

 

De NVAG heeft als doelstellingen:

  • bevorderen van de volksgezondheid en van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg in dit verband
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen voor beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competentie-ontwikkeling en samenwerking ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenwerking met de diverse wetenschappelijke Verenigingen binnen de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), met andere verenigingen binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG), met academische instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde, en met andere spelers in het veld. Een van de belangrijkste doelen is de samenhang binnen het (sociaal)geneeskundig veld te versterken.

Artsen die niet geregistreerd zijn als arts Maatschappij en Gezondheid en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek, management en beleid van de gezondheidszorg, zijn welkom als lid.

Als u zich wilt aanmelden als lid, kunt U het registratieformulier invullen.

Het bestuur bestaat uit: Lode Wigersma, voorzitter; Frits Hendriks, secretaris; Jaap Koot, penningmeester; Jeannette de Boer; Wim van Geffen en Johan de Graaf.

De NVAG is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), die deel uitmaakt van de Artsenfederatie KNMG (KNMG).

Als lid mag u gratis deelnemen aan geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst, ontvangt u korting op deelname aan KAMG activiteiten, en ontvangt u (indien u arts bent) het blad Medisch Contact gratis.

 

Klik hier voor: